Esenköy Belediyesi

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

Geri

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

28 Eylül 2022

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

 

                                     YALOVA İLİ
                          ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                        GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Pafta, Ada ve Parsel numarası, imar durumu, muhammen bedeli, geçici
teminatı yazılı arsalar peşin olarak, 19/10/2022 Çarşamba günü saat 14:00 'da Encümen Huzurunda 2886 sayılı yasanın
45. maddesi uyarınca açık teklif usulü satışı yapılacaktır.

YALOVA İLİ
ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

1- İsteklilerin 19/10/2022 Çarşamba günü, ihale saati: 14:00'de gerekli belgeler ile birlikte Esenköy Belediyesi
Hizmet binasındaki ihale komisyonu Başkanlığı'nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ancak; istekliler ilanda
belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun
olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile
gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

2-Söz konusu ihaleye ait şartname 'Belediyemiz Hizmet Binası'nda bulunan Gelir Şefliğinden 150- TL +KDV
karşılığında temin edilebilir.

3-İhale bedeli üzerinden %6 kesin teminat alınır, tedavüldeki "Türk Parası" ve "Banka Teminat Mektupları"
teminat olarak kabul edilecektir.


4-Geçici teminatlar 'Belediyemiz Gelir Şefliği'ne yatırılarak bunlara ait makbuzlar ihale saatine kadar diğer
belgeler ile birlikte ilgili komisyona teslim edilmeleri gerekmektedir.


5- İhale pey miktarı tahmini bedeller üzerinden - 10.000,00 TL (On Bin ) arttırılacaktır.


6- İstenilen Belgeler:
a) İhale Dökümanı (Şartname)
S.No Mevkii Pafta
Ada parsel Yüzölçümü M2 Vasfı Muhammen Bedel(TL) Geçici Teminat
Engere G21C15B2D 463 21
(-TL)
Arsa 671.664,00
20.149,92
Engere G21C15B2D 464 2
Engere G21C15B2D 381 57
b) Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d) Türkiye'de tebligat için adres beyanı (İhaleye girecek olan isteklilerin kanuni ikametgah sahibi olmaları
gerekmektedir.)
e) İsteklilerin bir tüzel kişi olması halinde; Şirket ise Ticaret Odasına kayıt belgesi ile şirket imza
sirkülerini, dernek veya vakıf ise taşınmaz mal alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte
bulunacak kimselerin yetki belgesinin noter onaylı sureti
İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belge
g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi"
(Bu belgeler ihale günü saat 14:00'e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim
edilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)


7- İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


419,79
650,42
763,07
Arsa 520.336,00
Arsa 1.068.298,00
Yukarıdaki listede yer alan tüm taşınmazların imar durumu; Ayrık Nizam 2 Kat, Taks: %25'i, Kaks: 050
15.610,08
32.048,94


İLANEN DUYURULUR


Mehmet TEMEL

 

DİĞER DUYURULAR