Esenköy Belediyesi

ARSA SATIŞI

Geri

ARSA SATIŞI

6 Nisan 2022

ARSA SATILACAKTIR

 YALOVA İLİ ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

         Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda  Pafta , Ada ve Parsel   numarası, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı arsalar  peşin olarak , 06/04/2022  Çarşamba  günü saat 14:00 ‘da Encümen Huzurunda 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca  açık teklif usulü satışı yapılacaktır.

 • İsteklilerin 06/04/2022 Çarşamba günü, ihale saati: 14:00’de gerekli belgeler ile birlikte Esenköy Belediyesi Hizmet binasındaki  ihale komisyonu Başkanlığı’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 • Söz konusu ihaleye ait şartname ‘Belediyemiz Hizmet Binası’nda bulunan ‘İhale Komisyon Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Geçici teminatlar ‘Belediyemiz Gelir Şefliği’ne yatırılarak bunlara ait makbuzlar ihale saatine kadar diğer belgeler ile birlikte ilgili komisyona teslim edilmeleri gerekmektedir.
 • İstenilen Belgeler:
 1. a) İhale Dökümanı (Şartname)
 2. b) Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz
 3. c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (İhaleye girecek olan isteklilerin kanuni ikametgah sahibi olmaları gerekmektedir.)
 5. e) İsteklilerin bir tüzel kişi olması halinde; Şirket ise Ticaret Odasına kayıt belgesi ile şirket imza sirkülerini, dernek veya vakıf ise taşınmaz mal alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kimselerin yetki belgesinin noter onaylı sureti

f)İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belge

 1. g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde “Ortak Girişim Beyannamesi”
 • İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.No

Mevkii

Pafta

Ada

parsel

YüzÖlçümü M2

Vasfı

Muhammen Bedel   

              (TL)

Geçici Teminat

          (-TL)

01

Engere

G21C15B2D

463

19

445,64

Arsa

334.230,00  TL.

10.026,90 TL.

02

Engere

G21C15B2D

463

20

429,67

Arsa

322.252,50 TL.

9.667,58 TL.

03

Engere

G21C15B2D

463

21

419,79

Arsa

314.842,50 TL.

9.445,28 TL.

04

Engere

G21C15B2D

463

22

439,63

Arsa

329.722,50 TL.

9.891,68 TL.

05

Engere

G21C15B2D

463

24

504,44

Arsa

378.330,00 TL.

11.349,90 TL.

06

Engere

G21C15B2D

463

25

424,58

Arsa

318.435,00 TL.

9.553,05 TL.

07

Engere

G21C15B2D

463

26

414,27

Arsa

310.702,50 TL.

9.321,08 TL.

08

Engere

G21C15B2D

463

27

426,54

Arsa

319.905,00 TL.

9.597,15 TL.

09

Engere

G21C15B2D

463

28

443,51

Arsa

332.632,50 TL.

9.978,98 TL.

Yukarıdaki listede yer alan tüm taşınmazların imar durumu: Ayrık  Nizam  2 kat, Taks: %25'i , Kaks:0,50

 İLANEN DUYRULUR

 

                                                                                                                                                        BELEDİYE BAŞKANI

                                                                                                                                                         MEHMET TEMEL

DİĞER DUYURULAR