Anasayfa BELEDİYEMİZ Haber Arşivi 2011 faaliyet raporu

2011 faaliyet raporu

2011 YILI

YALOVA İLİ

 

ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

FAALİYET RAPORU

 

SUNUŞ :

 

Değerli Belediye Meclis Üyeleri;

Saygıdeğer ESENKÖY halkı;

 

            01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait “ 2011 Yılı Çalışma Raporu “ öncelikle Belediye Meclis Üyelerinin bilgi ve onayına ve Esenköy  Halkının bilgisine sunulmaktadır.

03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı BELEDİYE KANUNUNUN 56. maddesinde faaliyet raporu tanımlanmıştır. Buna göre “ Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet Raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. “ denilmektedir. Bu nedenle Başkanlığımca hazırlanan, 28.03.2012 tarihli 2011 mali yılına ait rapor  aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

 

İÇİNDEKİLER :

 

I – GENEL BİLGİLER :

 

 • Misyon ve Vizyon : Marmaranın en güzel tatil yörelerinden olan Beldemizin, sosyal ve kültürel bakımdan gelişimine katkı sağlamak ve örnek bir Esenköy için çalışmalarımızın gerçekleştirilmesidir.  

 • Yetki, Görev ve Sorumluluklar :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  14.15. ve 38. maddeleri hükümleri ile belirtilen iş ve işlemleri  kapsar.

 • İdareye İlişkin Bilgiler :

 

 • Fiziksel Yapı :Mülkiyeti Belediyemize ait olan iki katlı binada hizmetlerini yürütmektedir. Esenköy Beldesi Liman Mahallesi ve Aliye Hanım Mahallesi olmak üzere 2 Mahallesi olup, Beldenin nüfusu 2447’dir.

 • Örgüt yapısı  :

Esenköy Belediyesi,

            Belediye Meclisi     ; Belediyenin en büyük karar organıdır. Belediye Başkanı dahil 10                                                 üyeden oluşur.    

            Belediye Encümeni ; Belediyenin hem karar hem de yürütme organıdır. Belediye Başkanı, Belediye

Meclisince seçilen İki Daimi Üye ve Kanunda belirtilen iki Daire Amirinden oluşmaktadır.

            Belediye Başkanı    ;  Belediye idaresinin yürütme organı, temsilcisi ve bağlı üyelerinin                                                amiridir.

 • Bilgi ve teknolojik Kaynaklar :

            Beldemizin tanıtımı ve diğer kurum ve kuruluşlara ulaşımda çağın gerektirdiği bilgisayar teknolojisinden yararlanma, BİLGİ EDİNME, iş ve işlemlerin en kısa sürede yapılabilmesi için Belediyemiz içerisinde kullanılan BELEDİYE OTOMOSYON PROGRAMLARI ile süratli hizmet imkanı sağlanılmaktadır. Ayrıca www.esenkoy.bel.trinternet adresimizden her türlü tanıtım ve iletişim imkanları sunulmaktadır.

 • İnsan Kaynakları :Belediyemiz mevcut 24 adet memur kadrosu ile 12 Adet İşçi Kadrosu bulunmaktadır. Belediyemizde  1 adet Yazı İşleri Md.V., 1 adet Mali Hizmetler Md.V., 2 adet Zabıta Memuru, 1 adet memur, 1 adet teknisyen, 1 Adet tahsildar,1 adet tekniker  ve 1 adet vekil Mühendis olmak üzere 9 adet memur, 29 adet daimi işçi ile hizmetlerimiz yürütülmektedir.

 • Sunulan Hizmetler :

Esenköy Belediyesi Düğün Salonunda Sosyal ve Kültürel amaçlı her türlü faaliyet yapılmaktadır. İçme Suyu,  Kanalizasyon, ve diğer her türlü alt yapı çalışmaları yapılmaktadır.

 • Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :

Esenköy Belediye Başkanlığı’dır.

     

 • Diğer Hususlar :

 

II – AMAÇ VE HEDEFLER

   

 • İdarenin Amaç ve Hedefleri :Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre temin etmek vebeldenin gelişiminde düzenli kentleşmeyi sağlayacak alt yapı uygulamalarının tamamlanmasıdır.Bir beldenin gelişmesi her şeyden önce imarı ile mümkündür. Bu bakımdan 2011 yılında uygulamasına başladığımız Belediyemiz imar planına göre alt yapı çalışmalarına, imara uygun yol düzenleme ve ağaçlandırmalar yapılarak gelecek kuşaklara yaşanır bir belde bırakmak.

 

 • Temel Politikalar ve Öncelikler :Belde  halkının temel nitelikteki ihtiyaçlarına cevap verebilme, imarına uygun düzenli yapılaşmayı sağlamak, çevre temizliği ve düzeninin korunmasıdır.         

 

Diğer Hususlar :Beldenin alt yapı uygulamaları (yol, su, kanalizasyon ve katı atıkların) kontrollü bertarafı.

 

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 • Mali Bilgiler :

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne  ait 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasındaki faaliyet raporu 5393 sayılı Belediyeler kanununun 56. maddesine göre hazırlanmıştır.

               Mali Hizmetler Müdürlüğünde iş ve işlemler 1 Mali Hizmetler Müdürü, Muhasebeden sorumlu bir memur, üçü gelir-emlak, tahakkuk ve tahsilat  servisinde olmak üzere beş personelle yürütülmektedir. Gelir ve Gider evrakları muhasebe sistemine günlük işlenerek her an gerçek Bütçe rakamları ve muhasebe verilerine ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Muhasebe servisinde 2011 Yılı içerisinde 1.628 adet Yevmiye kaydı yapılmıştır. Aylık dönemler halinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi gereken mizanlar herhangi aksaklığa meydan verilmeden zamanında SAY2000i sistemi vasıtasıyla Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.              

             Belediye alacaklarını, tarh ve tahakkuklarını, takipli alacaklarını kontrol etmek, alacaklara ödeme emri çekerek gerektiğinde haciz işlemlerini yürütmek, Her yıl kurumun bütçesini ve kesin hesap cetvellerini hazırlamaktan, hazırlanan bütçe ve kesin hesap cetvellerini önce Belediye Encümeninde, daha sonra da Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanmasından sorumludur.

               Her türlü harcamaları bütçe dâhilinde yapmaktan, bütçeden ödenen resmi kurum paylarının gününde tahakkuk ettirilmesinden ve ödenmesinden sorumludur; ayrıca personel maaşlarının hesaplanması, Sosyal Güvenlik Kurumu paylarının gününde tahakkuk ettirilmesinden ve ödenmesinden sorumludur.

 

 • Bütçe Uygulama Sonuçları :

2010 mali yılı bütçemiz Belediye Meclisince 4.000.000,00-TL olarak kabul edilmiştir. 

Bu tahsisatlarımızdan ;

01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında

 

 

      Giderler

 

Personel giderleri

817.665,37.-TL

Sosyal güvenlik kur.dev.prim

151.286,54.-TL

Mal ve hizmet alım giderleri

1.030.944,83.-TL

Faiz giderleri

313.498,96.-TL

Cari transferler

54.278,71.-TL

Sermaye giderleri

784.327,36.-TL

Sermaye Transferleri

5.000,00.-TL

 

olmak üzere toplam 3.157.001,77.-TL ödenek kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelirler

 

Vergi Gelirleri

751.914,08.-TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

708.868,25.-TL

Alınan Bağış ve Yardımlar

162.000,00.-TL

Diğer Gelirler

868.884,07.-TL

Sermaye Gelirleri

274.359,88.-TL

                                                 Toplam

2.765.995,08.-TL

 

olmak üzere toplam 2.765.995,08.-TL olarak gerçekleşmiştir

 

BÜTÇE EMANETLERİ, EMANETLER VE ÇEŞİTLİ KESİNTİLER
Banka Kredileri, Bütçe Emanetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Emanetler Hesabı; Ödenecek Vergi ve Fonlar, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri, Fonlar ve diğer Kamu İdareleri Kamu İdareleri Payları Hesabı Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Borçlar Hesapları Toplamı : 7.670.668,98 TL.dir.  Bütçe imkânlarının elvermemesi nedeniyle 2012 yılına devrettirilmiştir.

ALACAKLAR:Belediyemizin 2011 yılı sonu itibariyle : 1.522.977,20 TL. takipli ve tecilli alacak bakiyesi bulunmaktadır.  

               Belediyemizin İşçi ve Memurlara aylıklar zamanında ödenmiş olup bu konuya titizlik gösterilmiştir.

 

 • Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar : 31.12.2011 tarih itibariyle bankadaki nakit mevcudumuz 108.732,39-TL.’dir.

 

GELİRLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIMI

 

 

İGelirin türü

Oranı

İller Bankası payları

% 21,67

Vergi ve Harç Gelirleri

% 27,18

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

% 25,63

Sermaye   Gelirleri

%  9,92

Alınan Bağış ve Yardımlar

%  5,86

Diğer Gelirler

%  9,74

 

 

GİDERLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIMI

 

 

Giderin türü

Oranı

Personel Giderleri

%  25,90

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

%   4,79

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

%   32,66

Faiz Giderleri

%     9,93

Cari Transferler

%     1,72

Sermaye Giderleri

%   24,84

Sermaye Transferleri

%      0,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 YILI İLLER BANKASI PAYLARI

 

AYLAR

TAHAKKUK

KESİNTİLER

TAHSİLAT

2011 Ocak

57.664,98

23.065,99

34.598,99

2011 Şubat

40.258,59

16.103,44

24.155,15

2011 Mart

44.308,90

17.723,57

26.585,33

2011 Nisan

47.285,83

18.914,33

28.371,50

2011 Mayıs

37.192,98

3.719,30

33.473,68

2011 Haziran

43.204,65

4.320,47

38.884,18

2011 Temmuz

52.196,85

5.219,69

46.977,16

2011 Ağustos

50.888,94

5.088,90

45.800,04

2011 Eylül

38.588,37

15.435,35

23.153,02

2011 Ekim

66.211,53

26.484,62

39.726,91

2011 Kasım

42.402,60

16.961,04

25.441,56

2011 Aralık

44.044,55

17.617,83

26.426,72

TOPLAM:

564.248,77

170.654,53

393.594,24

 

                Not: İlave olarak Mart ve temmuz aylarında toplam 35.226,06 TL. denkleştirme ödeneği gelirimiz olmuştur.  İller Bankası Paylarından yapılan 170.654,53 TL kesinti kredi borçlarımıza, Uzlaşma Borçlarımıza ve İller Bankası Ortaklık payımıza mahsuben yapılmıştır. Ayrıca İller Bankasından Su Tesisatı İnşaatı Projesi için alınan 2.980.000,00.- TL ’lık kredi için teminat gösterilen İller Bankası payından 2011 yılı içinde gönderilen paydan , on iki taksit tutarı olarak 423.297,23 TL geri ödeme yapılmıştır.

 

 • Mali Denetim Sonuçları : Belediye gelirlerinin de Belediye Kanunu ve diğer Kanunlarda ön görülen harçlar ve ücret tarifeleri üzerinden tahakkuk ve tahsili yapılmaktadır.


 

 • Diğer Hususlar :

 

 • Performans Bilgileri:

 • Faaliyet ve Proje Bilgileri :

 • Performans Sonuçları Tablosu :

            B/2.a - Bütçe ve Kesin Hesap Tablosu,

     B/2.b - İdari Birimler Faaliyet Sonuçları, rapor ekindedir.

 

FEN VE İMAR İŞLERİ :

 

1-Beldemiz Yalı Caddesi, Kanije Sokak, Cennetepe Sitesi, Karacaoğlan Sokak, Lalezar Sokak, Yunusemre Caddesi, Yalı Caddesi, Kırım Sokak, Sevgi Sokak, Osmaniye Sokak, Kanarya Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kartal Sokak, Çeşme Sokak, Erdek Sokak, Manyas Sokak ve Güntekin Sokaklara 20.133,78 m2 parke taş yapılmıştır.

 • Beldemiz Atıksu Arıtma Tesisinin işletilmesi Temmuz ayından itibaren Belediyemiz tarafından yapılmaya başlanmıştır. Tesisin işletilmesi amacıyla 1 adet Çevre Mühendisi ve 4 adet işçi alımı yapılmıştır. Tesisin ihtiyacı olan her türlü araç ve gereç temin edilmiş, jeneratörlerin bakımları yaptırılmış tesisin sorunsuz çalışması için her türlü tedbir alınmıştır.

 • Beldemizdeki binaların kanalizasyon şebekesine bağlanması işlerine devam edilmiş, kanalizasyon projesi dışında kalan bölgeler için parsel bacaları ve gerekli malzemeler alınarak kanalizasyon hattına bağlanması sağlanmıştır.

 • 2011 yaz sezonuna girilmeden Beldemizdeki bütün park ve bahçeler ile tretuvarların bakım ve onarımı yapılmış, aydınlatma direklerinin bakım ve onarımı yapılmış ve değiştirilmiştir.

 • Spor aletleri satın alınarak Beldemizin çeşitli noktasına kurulmuş, vatandaşlarımızın spor yapmaları sağlanmıştır.

 • Çöp toplama seti alınmış, ayrıca çöp konteynerlerinin gerekli bakım ve tamirleri Belediyemiz personeli eliyle yapılmış, temizlik işlerine önem verilmiştir.

 • Esenköy Belediyespor Kulübümüze maddi ve manevi her konuda destek verilmiştir.

 • Beldemizde sinekle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan bütün ilaçları satın alınmış, gerekli zamanlarda gerekli yerler ilaçlanarak dezenfekte edilmiştir.

 • Beldemizin tanıtımı için gerekli her türlü çalışma yapılmıştır.

 • 1 adet itfaiye aracı, 1 adet Renault Toros binek aracı, 1adet çekici kurtarıcı Belediyemiz Hizmet Araçları bünyesine eklenmiştir.

 • Belediye anons sistemi komple yenilenmiştir.  

 • Belediye araçlarımıza gerekli bakım ve tamir işleri yapılarak hizmet yapmaları sağlanmıştır.

 • Beldemiz İlköğretim okuluna gerekli her türlü yardım yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

 • Ramazan ayında muhtaç ailelere gerekli ayni ve nakdi yardım yapılmıştır.

 • 1000 tonluk 2 adet su deposuna klorlama makineleri satın alınmış ve suların klorlanması sağlanmıştır.

 • Sokak hayvanlarının ıslahı için Çınarcık Belediyesi ile ortaklaşa çalışmalar yapılmış,  görevli veteriner gözetiminde sokak hayvanları toplanarak Çınarcık’taki hayvan barınağına teslim edilmiştir.

 • Belediyemizin girişimleriyle sahilleri yeniden kazanma projesi ile DLH’ya sahil yapıcı mendirekler yaptırılmıştır.

 

İMAR UYGULAMALARI  :

 

18. Madde Uygulaması :

 

 • Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Esenköy, Pafta:16,17, Parsel:431,432,433,434,435,437,438, 439,440,441, 442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454, 455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470 sayılı taşınmazlar üzerinde 18. Madde gereği arsa ve arazi düzenlemesi yapıldı.

 

İNŞAAT VE İSKAN RUHSATLARI :

 

 • 40 adet İnşaat Ruhsatı,

 • 40 adet İskan Ruhsatı verilmiştir.

 

ARSA SATIŞLARI:

 

 • Beldemiz Engere mevkii, ada 426, parsel 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 ve ada 308, parsel 220, sayılı 13 adet parsel 2886 sayılı D.İ.K.’nun 35.a maddesi gereğince satılmıştır.

 • 18 madde uygulaması kapsamında Belediyemizin 222,40 m2 hissesi diğer hissedarlara satılmıştır.

 

 

YATIRIMLARIMIZ  : Belediyemiz Beş Yıllık Çalışma Programında gösterilen ve Yatırım Projeleri Çalışma İş Programında yer alan ve yatırımlardan sırası ile ; Beldemiz İmar Plan revizyon Çalışmalarının tamamlanması, Yol Düzenlemeleri, , Parselasyon , Kamulaştırma ve Taşınmaz Mal Alımları, Çocuk Parkı, Kapalı Garaj Yapımı, Yeşil Alan ve Park Bahçe Yapımı,  Yayla Yolları Açılması, Mezarlık Düzenlemeleri, İçme Suyu Tevzii Çalışmaları,  , Turistik Amaçlı ormanlık sahalar ile kıyı’da  Sosyal ve Dinlenme ve eğlenme Tesis Yapımı, Çevre Düzenlemeleri ve ağaçlandırmalar gibi çalışmalar 2012 yılı ve daha sonraki yıllarda da Beldemiz’in ihtiyacına ve önem sırasına göre yaptırılması sağlanacaktır.

  

YOL DÜZENLEMELERİ :

  

             1999 Mahalli İdareler Genel seçimlerinden bugüne kadar hızlı bir gelişme içerisinde bulunan  Beldemiz yolları ile ilgili en büyük  problemimiz planlar üzerindeki bazı yolların arazide yanlış aplike edildiği  planlarda görülen yolların açılmasında önümüze kamulaştırma  durumlarının çıktığı ve bazı plan yollarının ise araziye aplike edilmesinde mevcut eğimin kabul edilebilir sınırların dışında kaldığından uygulanabilirliğinin sorgulanması gerektiği gibi konular gündemimize gelmiş olup acil plan ve program dahilinde uzun vadede bütçe imkanları çerçevesinde yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

ZABITA AMİRLİĞİ            

Seyyar Satıcılara Yönelik Çalışmalar     :   Beldemiz de satış yapmak isteyen seyyar satıcılara yönelik çalışmalarımızda söz konusu satıcılara müsaade verilmeyip belde sınırları dışına  çıkartılması çalışması yapılarak beldemizde bulunan işyerlerinin haklarının korunması için çalışılmıştır.Bu sayede seyyar satıcılarla ilgili şikayetler asgariye indirilmiştir.Sabit semt pazarımızın düzen ve kontrolü yapılmış ve Pazar yerimizden bu tarihler arasında 47.500,00- TL gelir emlak servisimizce tahakkuk ve tahsilatı yapılmıştır.  

Temizlik İşleri İle İlgili Çalışmalar        :Zabıta Amirliği olarak Temizlik Çalışmalarımızda Belediyemiz işçileri ile koordineli çalışmamız sağlanmış olup gerekli yerlerde tarafımızdan görülen çevre kirliliği    temizlikçilerimize söylenerek temizletilmiştir.

Dilenciler                :Beldemize dışardan gelip duygu sömürüsü yaparak dilenen vatandaşlar tarafımızdan uyarılarak Beldemiz dışına çıkarılması sağlanmıştır. Bu konu üzerine gidilmekte ve Beldemize girmeleri engellenmeye çalışılmaktadır.

 Gelir Müdürlüğü ile İlgili Çalışmalar      :Beldemizde çeşitli yerlerde bulunan reklâm amaçlı tabelaların gelirlerinin tahsilâtı için gerekli çalışma tarafımızdan yapılarak Gelir Müdürlüğüne yönlendirilmesi sağlanmıştır.

 Trafik Akışı ve Düzenleme          :Özellikle yaz sezonunda Beldemiz trafiğinin rahatlatılması için tekyön uygulanması ve araç sahiplerinin araçlarını park ederken trafiğe engel vermemeleri tarafımızdan söylenerek ve bu konuda anonslar yapılarak trafiğin rahat işlemesi için çalışmalar yapılmış gerekli yerlere gerekli tabelalar konulmuştur.

Kaldırım İşgalleri            :Zabıta Ekiplerince Beldenin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren değişik meslek gruplarının kaldırımları işgal etmemeleri konusunda sözlü ve yazılı ikazlarda bulunulmuştur.

Görüntü Kirliliği      : Görüntü kirliliğine sebep olan şeylerin kaldırılması için esnafımıza ve halkımıza gerekli ikazlar yapılmış olup,gerektiğinde temizlik işçilerimizle birlikte kirliliğe sebep olan şeylerin ortadan kaldırılması sağlanmıştır. 

 Fen İşleri Müdürlüğü ile İlgili Çalışmalar        :Zabıta Ekiplerimiz Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte çalışılmakta olup imara aykırılığı tespit edilen inşaatlar hakkında gerekli tutanaklar tutulup Fen İşleri Amirliğine teslim edilmektedir. İmara aykırılığı Teknik olarak kabul edilen inşaatlar hakkında imara uygun hale getirmesi için inşaat sahiplerine Zabıtaca gerekli yasal tebligatlar yapılmıştır. 

 Su İşleri Amirliği İle İlgili Çalışmalar      : Zabıta Ekiplerimiz ve Su İşleri Amirliği Personelimiz tarafından Beldemizin değişik semtlerinde kaçak su kullanan gerek mesken gerekse ticari aboneler uyarılmış ve haklarında tutanak tutulmuş olup,sokaklarda belirlenen su patlaklarının Su İşlerinde çalışan personel tarafından tamiratının yapılması sağlanmıştır.

 Törenler                                    :Beldemize gelen tüm bürokratın karşılanmasında veya resmi protokol, seminerlerde  Zabıta görev yapmakta,Resmi bayramlarda ayrı nöbet listeleri tanzim edilmekte ve yeni görevlendirilmeler yapılmaktadır. Çelenk törenlerine Belediye Başkanımıza refakat edecek 2 çelenk taşıyıcısı görevlendirilmektedir.Ayrıca tören alanının kontrol ve düzeni sağlanmaktadır.

 PROJELER

Açıkta Satılan Gıda Maddelerinin Satışının Engellenmesi: Tarım İl Müdürlüğü ile yapılacak koordinasyonla, şehir içinde faaliyet gösteren esnaflar denetlenecek,  yıkanmadan, soyulmadan, pişirilmeden yenen ve açıkta gıda satışı engellenecektir. 

Reklâm, Tabela Ve Görüntü Kirliliği:Birimimizin daha önceki çalışmalarında Şehir içinde görüntü kirliliği arz eden reklâm panosu, tabela, vs. gibi yapı ve malzemeler sökülmüş, 2011 yılı içerisinde de bu çalışmalarımız devam edecektir.  

Ruhsatlandırma:Beldemizde faaliyet gösteren ruhsatsız esnaf denetlemeleri devam etmekte, 2011 yılı içerisinde,ruhsatsız esnafımızın Belediye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları sağlanacaktır. Ruhsat almamakta direnen esnafımıza ceza varakası tanzim edilecektir

EVLENDİRME MEMURLUĞU ;  Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca, 2011 yılı içerisinde 14 adet Evlenme Akdi tanzim edilmiştir.

 

ENCÜMEN VE MECLİS İŞLERİ ;Belediyemiz Meclisi, kendisine havale edilen ve gündem konularının görüşülüp karara bağlanılması için 2011 yılında 14 birleşim gerçekleştirilmiş ve bu birleşim ve oturumlarında (1) numaradan (24) numaraya kadar karar verilmiştir.

Belediyemiz Encümeni, kendisine havale edilen ve gündem konularının görüşülüp karara bağlanılması için 2011 yılında toplam 51 adet oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda (1) numaradan (72) numaraya kadar evrakı inceleyerek hizalarında gösterilen ( 72) adet karar verilmiştir.

 

GELEN – GİDEN EVRAK İŞLERİ ; Belediye Başkanlığına 2011 yılı içerisinde kamu kurum ve diğer kuruluşlardan intikal eden 827 adet gelen evrak kaydı yapılmış, yine yılı içerisinde kamu kurum ve diğer kuruluşlara 1393 adet evrak kayıt altına alınarak giden evrak olarak havalesi yapılmıştır.

 

SU İŞLERİ  ;Belediyemiz su hizmetlerinde 2010 yılında toplam 4809 İçme Suyu Abonesi olup 2011 yılı içerisinde

321 adet su abonesi yaptırılmıştır. Belediyemizce su depolarının klorlanması, şebeke ve isale hattı tamir ve bakımları yapılmış olup bu işler için 3 adet daimi işçi su hat bakım görevlisi olarak çalıştırılmaktadır

 

 • Performans Sonuçların Değerlendirilmesi :

+

BELEDİYE GELİRLERİ ;Vergi Gelirleri, Vergi Dışı Gelirleri, Yardım ve Fonlarında 2010 yılı bütçesine oranla 2011 yılı bütçesinde büyüme gözlenmiştir.

BELEDİYE GİDERLERİ ;Bütçe Cari Harcamaları, Yatırım ve Transfer Harcamalarında 2010 yılı bütçesine oranla 2011 yılı bütçesinde aynı oranda olduğu  gözlenmiştir.

 İDARİ BİRİM FAALİYETLERİ ; Belediyemiz idari işlerin yürütümünde, B/2.b tablosunda görüldüğü üzere meclis ve encümen işleri, yazışmalar, yapı ruhsatları, evlendirmeler, emlak vergisi, su ve diğer gelirlerin tahakkuk ve tahsilatında geçen yıllara oranla artış gözlenerek yeterli sayıda personel olmamasına rağmen çalışmaların üstün gayret ve azimle yapılması sağlanılmıştır.

 • Performans Bilgi Sistemin Değerlendirilmesi :Esenköy Belediyesinin 2011 mali yılına esas olmak üzere hazırlanan “ FAALİYET RAPORU “   5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ‘nun 41. maddesine göre hazırlanış ve sunulmuştur.

 • Diğer Hususlar : Esenköy  Belediye Başkanlığı Genel iş ve yürütümü ile hesap iş ve işlemlerinde yukarıda bahsedilen açıklamalar ve tablolarında görüldüğü üzere mahalli hizmetlerin yapılmasında idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanılması, kamu yararının korunması ve mahalli müşterek ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla vizyon ve misyonumuzda öngörüldüğü şekilde uygulanmaktadır.

  

IV – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 1. Üstünlükler        : Deneyimli personel kadrosunun olması.

  1. Zayıflıklar          : Norm kadro ve bu kadrolara uygun yeterli eleman olmaması, parasal sorunlar,

 2. Değerlendirme  : Belediye gelirlerinden Emlak Vergisi’nin beyana dayalı olarak sürekli artmıştır, İçme suyu aboneliklerinde önceki yıllara göre artış sağlanılmış olup bu sayede hem kaçak su kullanımı önlenmekte hem de Çevre Temizlik Vergisi de arttığı gözlenmiştir.

Proje üretilerek Bakanlıkların ilgili fonlarından maddi kaynak arama çalışmaları sağlanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER:Kişi başına düşen milli gelir paylarının artırılması, yeni gelir kaynaklarının aranması Belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürebilmek.      

 

                                                                                                                                  28.03.2012

             

 

                                                                                                                              Özen KAPTAN

                                                                                                                           BELEDİYE BAŞKANI